pdo连接mysql方式 PDO的三种连接数据库的方式 - MySQL - 服务器之家

服务器之家

专注于服务器技术!
当前位置:首页 > 数据库服务器 > MySQL

pdo连接mysql方式 PDO的三种连接数据库的方式

发布时间:2017-05-20 来源:服务器之家

PDO的出现是为了解决PHP与各个数据库的连接处理都有各自的函数的问题,它的高度抽象,使得使用起来极其的方便。由于最常用的搭配就是PHP+Mysql,所以这里就以连接mysql为例。

一、参数形式

try{  

    $dsn      = 'mysql:host=localhost;dbname=myblog';  

    $username = 'root';  

    $passwd   = '123456';  

    $pdo      = new PDO($dsn, $username, $passwd);  

    var_dump($pdo);  

}catch(PDOException $e){  

    echo $e->getMessage();  

}  

try{
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=myblog';
$username = 'root';
$passwd = '123456';
$pdo = new PDO($dsn, $username, $passwd);
var_dump($pdo);
}catch(PDOException $e){
echo $e->getMessage();
}
 二、URI形式

try{  

    $dsn      = 'uri:file://F:\wamp\www\myBlog\dsn.txt';  

    $username = 'root';  

    $passwd   = '123456';  

    $pdo      = new PDO($dsn, $username, $passwd);  

    var_dump($pdo);  

}catch(PDOException $e){  

    echo $e->getMessage();  

}  

//dsn.txt  

mysql:host=localhost;dbname=myblog   

try{
$dsn = 'uri:file://F:\wamp\www\myBlog\dsn.txt';
$username = 'root';
$passwd = '123456';
$pdo = new PDO($dsn, $username, $passwd);
var_dump($pdo);
}catch(PDOException $e){
echo $e->getMessage();
}
//dsn.txt
mysql:host=localhost;dbname=myblog
 三、配置文件方式

try{  

    $dsn      = 'mypdo';  

    $username = 'root';  

    $passwd   = '123456';  

    $pdo      = new PDO($dsn, $username, $passwd);  

    var_dump($pdo);  

}catch(PDOException $e){  

    echo $e->getMessage();  

}  

//其中在php.ini文件的任意位置加上以下代码,并保存重启服务器  

pdo.dsn.mypdo="mysql:host=localhost;dbname=myblog"  

try{
$dsn = 'mypdo';
$username = 'root';
$passwd = '123456';
$pdo = new PDO($dsn, $username, $passwd);
var_dump($pdo);
}catch(PDOException $e){
echo $e->getMessage();
}
//其中在php.ini文件的任意位置加上以下代码,并保存重启服务器
pdo.dsn.mypdo="mysql:host=localhost;dbname=myblog"